1. کریم عبداللهی نژاد , علامه ذوالفنون ابن شهر آشوب از نگاه اهل سنت یگانه روزگار در میان عالمان عصر خود , ابن شهر آشوب , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
  2. کریم عبداللهی نژاد , اصل استقلال سیاسی و نفی سبیل در قران , قرآن پژوهی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۶
  3. کریم عبداللهی نژاد , اصل کرامت انسانی در قران , دومین همایش منطقه ای قرآن پژوهی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۶
  4. کریم عبداللهی نژاد , حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی , کنگره بین المللی علمی و پژوهشی ملا محسن فیض کاشانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۹
  5. کریم عبداللهی نژاد , حضرت مهدی (عج ) در تفسیر ابوالفتوح رازی , کنگره شیخ ابوالفتوح رازی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۶
  6. کریم عبداللهی نژاد , طلب و اراده از دیدگاه امام خمینی , مجمع بزرگداشت ایت الله اقا نجفی قوچانی(ره) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
  7. کریم عبداللهی نژاد , نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت , کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۳/۱۱